Tijdlijn

Vanwege ons jubileumjaar, geven we een beeld van 100 jaar St. Joseph. Wat heeft de woonstichting in 100 jaar
voor de regio Boxtel betekend? Dit hebben we weergegeven in een mooie tijdlijn.

Voor 1919

Met de komst van de Woningwet (1901) ontstond de mogelijkheid om bouwverenigingen op te richten. De wet moest de bouw en bewoning van slechte en ongezonde woningen onmogelijk maken en de constructie van goede woningen bevorderen.

In Boxtel werd in 1907 het eerste initiatief genomen met de oprichting van de stichting Boxtels Belang, die zich sterk maakte voor betere huisvesting. In deze jaren was sprake van grote schaarste aan arbeiderswoningen. De stichting kwam nooit echt van de grond en werd in 1917 opgeheven, mede omdat de gemeente zelf huizen voor arbeiders wilde bouwen.

De oudste bouwvereniging in Boxtel was de Neutrale Coöperatieve Bouwvereniging Ons Doel, die in 1911 werd opgericht. De leden werkten allemaal bij de spoorwegen. In 1912 bouwde Ons Doel voor haar leden achttien woningen, meer zouden het er niet worden. In 1936 werd de vereniging opgeheven; de naam Ons Doelstraat herinnert aan deze bouwvereniging.

1919

1919

Oprichting R.K. Woningbouwvereniging St. Joseph in Boxtel. De eerste oprichtingsplannen dateren van 1916 toen het R.K. Werkliedenverbond (R.K.W.V.) een coöperatieve bouwvereniging wilde oprichten.

1920

1920

Besluit tot de bouw van de eerste zestien arbeidswoningen op de hoek van de Brugstraat en de Nieuwe Kerkstraat (thans: Baroniestraat). Stichtingskosten: bijna 94.000 gulden. De oplevering vindt plaats vanaf 1921, in 1922 zijn alle huizen bewoond. Huurders moeten lid zijn van het R.K.W.V.; de meesten werken bij de spoorwegen. De huurprijs bedraagt 5,35 gulden per week. St. Joseph beheert vanaf deze periode ook enkele woningen aan de Kapelweg. Hier betalen bewoners 4,35 gulden per week.

1923

Het gemeentebestuur heeft weinig vertrouwen in het bestuur van St. Joseph. Boxtel vraagt (tevergeefs) aan het bestuur om alle woningen per 1 januari 1924 over te dragen.

1929

St. Joseph protesteert tegen de hoge aanlegkosten van waterleiding in Boxtel. Huurders kunnen die kosten niet betalen en blijven liever gebruik maken van (gratis) waterpompen.

1934

1934

De economische crisis raakt Boxtel hard. De sluiting van de spoorwegwerkplaats betekent het vertrek van veel spoorwegarbeiders en dat leidt tot leegstand in de huizen van St. Joseph. Sommige woningen staan langer dan dertig weken leeg.  

1944

1944

De Duitse bezetter blaast in september de brug over het Smalwater op. Daarbij raken enkele huurhuizen van St. Joseph aan de Brugstraat en de (Verlengde) Baroniestraat zwaar beschadigd. Niet minder dan 267 ruiten sneuvelen; de gemeente stelt 1.200 dakpannen beschikbaar voor het herstel van de daken.

1940-1944

In de oorlogsjaren beperkt St. Joseph zich tot het beheer van haar woningen en het innen van de huur. Een plan voor de bouw van arbeiderswoningen kan tijdens de bezetting niet gerealiseerd worden.

1945 

1945 

St. Joseph speelt nog geen rol in het lenigen van de woningnood na de Tweede Wereldoorlog. De gemeente Boxtel heeft de regie bij de bouw van maycrete-woningen aan de Dufourstraat, noodwoningen aan de Van Hornstraat en huizen aan de Deken De Wijsstraat en de Dr. Hoekstraat (Boxtel) en in kerkdorp Gemonde.

1951

Voor het eerst na de bouw van zestien woningen aan de Brugstraat lanceert St. Joseph een bouwplan. Kalksheuvel biedt plaats aan 43 arbeiderswoningen, maar het is uiteindelijk de gemeente die de bouw op zich neemt en slechts 28 huizen bouwt.

1953

1953

Uitbreidingsplan Selissen gaat van start. Burgemeester Martien van Helvoort van de gemeente Boxtel legt op 31 augustus de eerste steen. De eerste naoorlogse woningen worden opgeleverd aan de Sint-Jorisstraat.

1958-1970

1958-1970

St. Joseph bouwt gestaag verder in Selissen, dat in de volksmond wordt aangeduid als ‘de nieuwe wijk’. In 1958 zijn al 320 huurhuizen opgeleverd. Dat aantal groeit tot 1970 met 608 woningen, gelegen aan de Poolsestraat, Van Randerodestraat, Maria Theresiastraat, Sint-Willibrordstraat en Sint-Josephstraat.    

1958

Minister Herman Witte van Volkshuisvesting en Nijverheid metselt de eerste steen van nieuwbouwcomplex ‘Continubouw Brabant II’ aan de Baandervrouwenlaan. De zeven flats worden gebouwd door de gemeente en later overgedragen aan St. Joseph. Christ van Eekelen en Nellie Boselie – allebei nu bestuurslid van Heemkunde Boxtel – boden de echtgenote van minister Witte een bloemetje aan. In 2018 startte Van Eekelen met hulp van St. Joseph een zoektocht naar de gedenksteen, die na de sloop van een van de flats spoorloos is verdwenen.

1958

1958

Op 20 juni zegent pastoor Herman de Beer een reliëf van patroonheilige St. Joseph. De Beer is de bouwpastoor van de in 1960 door bisschop Bekkers ingewijde Maria Reginakerk in Selissen. De kerk is een ontwerp van de Boxtelse architect Jan Strik; de ranke toren krijgt de bijnaam Magere Josje.

1968

1968

St. Joseph bouwt de eerste huurwoningen in ‘Plan Oost’, de uitbreidingswijk van Boxtel. Met de oplevering van de eerste 235 huizen aan de Schijndelseweg en de Nieuwe Nieuwstraat wordt een bijdrage geleverd aan de ‘sanering en krotopruiming’ van het gebied rond jeugdhuis Sint-Paulus, nu in gebruik als gemeenschapshuis De Rots.

1969

1969

St. Joseph opent haar eerste kantoor in Boxtel. Aan de Nieuwe Nieuwstraat in de nieuwe wijk Oost wordt een kantoor geopend dat tot eind 1984 dienst doet. Voor het eerst na de oprichting beschikt de bouwvereniging over een eigen onderkomen; tot 1969 vergaderde het bestuur onder meer in het Verenigingsgebouw aan de Burgakker en in Paviljoen Molenwijk. Met het in dienst nemen van medewerkers was de noodzaak om een eigen kantoor te bouwen geboren.

1969

1969

St. Joseph bestaat vijftig jaar en ‘viert’ dat met een flinke uitbreiding van het woningbestand. In totaal zijn in Selissen 608 en in Oost 317 nieuwe huizen gebouwd.

1970

1970

Problemen in Selissen. De verwarming van liefst 571 woningen vindt plaats via blokverwarming. Daarvoor zijn in de wijk vier ketelhuizen gebouwd, onder meer aan de Van Randerodestraat. Ondergrondse leidingen zijn heel vaak lek en St. Joseph besluit alle huizen te voorzien van een eigen verwarmingsketel. De vervangingsoperatie duurt tot 1973.

1970

1970

Problemen in Oost. Bewoners van veel huurhuizen kampen met wateroverlast. Kruipruimten staan vaak vol water door de trage afwatering. Het probleem wordt pas na 2008 écht aangepakt door de aanleg van een drainagesysteem in de hele wijk. In 2017 wordt duidelijk dat de maatregelen hebben geleid tot een lagere grondwaterstand.

1971

De verdeling van beschikbare huurwoningen moet doelmatiger. Daarom richten St. Joseph en de gemeente een overlegorgaan op, waarin een bestuurslid van de bouwvereniging, een gemeentebestuurder, een ambtenaar huisvesting en een vertegenwoordiger van het sociaal-maatschappelijk werk zitting nemen.

1972

Op 13 oktober is aan de Hazelaarsgaard in Oost de oplevering van de duizendste woning van St. Joseph.

1973-1974

Ontevreden huurders richten de Aktiegroep Verbetering Leefmilieu Gaardenwijk op, die aandacht vraagt voor meerdere problemen in de wijk Oost: wateroverlast, gebrekkige isolatie en (het ontbreken van een) centrale antenne-installatie.

De actievoerders vormen een werkgroep die bestaat uit huurders, die een jaar later aan de wieg staan van de Huurdersbelangenvereniging Boxtel (HBV).Het ledental groeiden in de jaren zeventig snel tot bijna driehonderd. Ze waren afkomstig uit de wijken Oost, Selissenwal en de Jordaan.

De HBV stond aan de wieg van de ‘democratisering’ van de bouwvereniging, die door critici een ‘autoritaire regentenclub’ werd genoemd.

1975

St. Joseph hervormt haar structuur en wordt voortaan geleid door een dagelijks bestuur. De vijf leden zijn afkomstig uit de ledenraad, die fungeert als een ‘extra inspraak- en informatieorgaan’ tussen de ledenvergadering – dat is het hoogste orgaan binnen de bouwvereniging – en het algemeen bestuur.

1977

1977

Voorzitter Janus Valks – ook jarenlang wethouder in Boxtel – wordt bij zijn afscheid benoemd tot erevoorzitter van St. Joseph. Hij wordt gezien als de grondlegger van ‘St. Joseph nieuwe stijl’.

1978

Deurpost. Dat is de naam van het bulletin dat vanaf september driemaal per jaar bij alle huurders van St. Joseph in de bus valt. In het blad staan naast praktische informatie ook artikelen over nieuwbouw, renovatie en onderhoud aan het woningbezit. Het blad moet ook de betrokkenheid tussen bouwvereniging en huurders vergroten.

1978

Alle woningen in Boxtel – ook de huurhuizen van St. Joseph – worden aangesloten op de Centrale Antenne Inrichting (CAI). De antennes worden geplaatst op Hoogheem. Alle huurhuizen krijgen nieuwe CAI-wandcontactdozen.

1979

Voor het eerst in zestig jaar krijgt St. Joseph haar eerste directeur. Tot die tijd was de leiding van de bouwvereniging in handen van het dagelijks bestuur. Administrateur Theo van Dijk wordt door het bestuur benoemd tot directeur.

1979

1979

Op 2 januari klinkt het startsein voor een grote renovatie van alle huurwoningen aan de Sint-Willibrordstraat en de Keizerstraat. Het gaat om 49 eengezins- en 32 duplexwoningen. Het project is de voorbode voor een reeks ingrijpende renovaties in de wijk Selissen.

1979

1979

De eerste bus vluchtelingen uit Vietnam arriveert in Boxtel. Tot medio 1981 worden in het vroegere missiehuis Sint-Theresia bij kasteel Stapelen – op dat moment in bezit van Westland/Utrecht en later overgedragen aan St. Joseph – 144 Vietnamese vluchtelingen ondergebracht.

1979

St. Joseph doet een dringend beroep op de gemeentebestuur van Boxtel om meer aandacht te hebben voor sociale woningbouw. In de jaren zeventig is er vooral aandacht voor bouwprojecten van projectontwikkelaars. Deze huizen zijn voor de lagere inkomens niet te betalen.

1979

1979

Omdat de bouw van sociale huurwoningen stagneert, richt St. Joseph zich ook op de ontwikkeling van ‘koopwoningen in de beschutte sfeer’. Het zijn premiekoopwoningen die mensen met een kleinere beurs de kans bieden om ook een eigen huis te kopen. De bouwvereniging staat aan de wieg van een plan voor 186 premiekoopwoningen aan de Europalaan, Albinonistraat en Puccinistraat in Oost.

1980

1980

Staatssecretaris Gerrit Broks van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer overhandigt de sleutels aan de eerste bewoners van een premiekoopwoning in Oost.

1981

1981

Herbestemming in het centrum van Boxtel. De vroegere Sint-Franciscusschool aan de Ons Doelstraat wordt omgebouwd tot een appartementencomplex. De beeldbepalende watertoren wordt wel gesloopt; hier bouwt St. Joseph portiekwoningen.

1982

1982

De eerste bewoners van de vernieuwde Jordaanwijk nabij het NS-station betrekken hun woningen. De verwaarloosde vooroorlogse huizen zijn enkele jaren eerder na de nodige protesten gesloopt. De eengezinswoningen en appartementen maken vanaf 1989 deel uit van het woningbestand van St. Joseph.

1982

1982

Het Sint-Odulphusklooster in Gemonde wordt door brand verwoest. Op dit terrein, gelegen aan het Pastoor Van Kesselhof, bouwt St. Joseph huurwoningen.

1983

1983

Burgemeester Paul Pesch zet de eerste spade in de grond voor de bouw van het veelbesproken plan Duinendaal. Het oude ziekenhuis, de vroegere Sint-Josephschool en het JMJ-klooster maken plaats voor appartementen en woningen. De sloop van de kapel wekt veel verzet; inwoners houden tevergeefs een protestmars om het monument te behouden.

1984

1984

In kerkdorp Gemonde – tot 1996 deels onder Boxtels bestuur – begint de bouw van woningen in de wijk Hof-Twijnmeer in Gemonde. In 1996 wordt het project officieel afgesloten en plaatst burgemeester Jan van Homelen van Boxtel een gedenksteen.

1985

1985

Op 27 februari verricht staatssecretaris Gerrit Brokx van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de officiële opening van het nieuwe kantoor van St. Joseph aan de Baroniestraat.

1985

St. Joseph wijzigt haar organisatiestructuur. De ledenraad maakt plaats voor een verenigingsraad waarin maximaal 31 leden zitting nemen. Hierin zijn de wijken Selissen, Oost I, Oost II en Centrum vertegenwoordigd met elk twee leden.

1986

Het algemeen bestuur van St. Joseph wordt uitgebreid tot elf leden. Met dit besluit eindigt ook de rechtstreekse invloed die het gemeentebestuur van Boxtel sinds de oprichting van de bouwvereniging in 1919 had.

1986

1986

Oprichting Begeleidingsgroep Overdracht Gemeentewoningen. St. Joseph en de gemeente starten – na eerdere mislukte pogingen in 1975 – een overleg om het gemeentelijk woningbezit over te dragen aan de bouwvereniging.

1988

1988

Kerkdorp Lennisheuvel groeit: Het Gescheurd Hemd. St. Joseph bouwt aan de Pastoor Mandersstraat elf huizen. Aan de straat Het Gescheurd Hemd worden in 1988 vijf huurwoningen gerealiseerd.

1989

De gemeente Boxtel draagt 1.284 woningen, 160 garages en bergingen én 10 winkels over aan St. Joseph. Het verhuurbestand bestaat na de overdracht uit 3.761 woningen, 308 garages en 17 winkels, magazijnen en kantoorruimtes.

1990

Hoogbouwwijk Hoogheem – in de periode 1968-1971 in opdracht van de gemeente gebouwd door Heboma – is dringend aan renovatie toe. St. Joseph start met de aanpak van flat 7; de kosten bedragen zo’n 4,5 miljoen gulden. Tot 1998 worden alle flats gerenoveerd en wordt het aantal appartementen teruggebracht van 481 naar 467. Hoogheem omvat daarmee nog altijd ruim 10 procent van het woningbezit.

1991

1991

Bouwvereniging St. Joseph kiest voor de sloop van de markante maycrete-woningen aan de Dufourstraat in Breukelen. Bewoners komen – gesteund door de politieke partij SP en milieueducatiecentrum De Kleine Aarde die pleiten voor renovatie – in verzet en spannen een rechtszaak aan. Tevergeefs: de ‘kabouterhuisjes’ die in 1947 werden gebouwd, worden gesloopt en maken plaats voor zestien zogenaamde premie A-koopwoningen. Ze worden in de zomer van 1994 door St. Joseph opgeleverd.

1993

Oprichting Huurders Vereniging Hoogheem. Motto: ‘Want samen ben je sterker’.

1994

1994

St. Joseph viert het 75-jarig bestaansjubileum. Historicus Hans Pel schrijft een boek over de geschiedenis van de bouwvereniging, in het gemeentehuis wordt een expositie ingericht over 75 jaar St. Joseph.

1994

1994

Thuis in Boxtel. Dat is het thema van het Herfstfestijn. St. Joseph versiert de Markt met een tijdelijke houten gevel, die voor het leegstaande politiebureau en de vroegere ABN/AMRO-bank wordt geplaatst. Reus Jas de Keistamper opent de manifestatie.

1996

Tijdens de renovatie van hoogbouwwijk Hoogheem krijgen alle flats een eigen naam. De flats 1 tot en met 7 heten voortaan Boogschutter, Steenbok, Tweelingen, Schorpioen, Waterman, Weegschaal en Leeuw.

1996

Op het terrein van de vroegere sigarenfabriek Elisabeth Bas/La Paz aan de Van Hornstraat en Henrica van Haeftenstraat in Breukelen worden appartementen gebouwd. Een jaar later worden drie ‘woontorentjes’ voor senioren opgeleverd aan de Van Hornstraat.

1998

Aan de Greep in hartje Lennisheuvel verrijzen vijf huurwoningen van St. Joseph. Het is een kleine maar belangrijke uitbreiding voor het woningaanbod in het kerkdorp.

2000

St. Joseph wijzigt de statuten en verandert van bouwvereniging in woonstichting.

2002

2002

Bewoners houden met St. Joseph, gemeente Boxtel en politie de eerste Hoogheemdag. De hoogbouwwijk is na een jarenlange renovatie omgevormd tot een prettige buurt. In 2003 kunnen bewoners tijdens de tweede Hoogheemdag abseilen van de flats. Een van de ‘helden’ is wethouder Anton van Aert.

2002

2002

Directeur-bestuurder Maria Voets van St. Joseph geeft het startsein voor de sloop van drie flats aan het Maria Reginaplein. Later volgen ook de sloop van gemeenschapshuis De Walnoot, de voormalige Maria Koninginschool en basisschool De Walpoort (voorheen De Zonnehoek). De revitalisering van de wijk Selissenwal is begonnen.

2003

2003

Op 15 september wordt het startsein gegeven voor de sloop van de Maria Reginakerk. Emeritus bouwpastoor Herman de Beer ontvangt de eerste steen, die hij zelf in 1959 metselde. Architect Hans van Stekelenburg ziet kansen voor het behoud van kerktoren Magere Josje. Die wordt later geïntegreerd in bouwplan Banier.

2003

Niet alleen de Maria Reginakerk valt ten prooi aan de slopershamer in Selissen. Ook de portiekflats aan het Maria Reginaplein worden ontmanteld. St. Joseph lanceert de plannen voor nieuwe wooncomplexen: Rentmeester, Banier, Ridder en Baanrots. Het nieuwe centrumgebied heet De Heerewaerde.

2005

De voorgenomen sloop van twee flats aan de Baanderherenweg kan niet doorgaan. Nieuwbouw dichtbij het lpg-bezinestation BP is niet toegestaan. St. Joseph kiest enkele jaren later voor renovatie van beide flats. Eén complex draagt de naam Baanderronde.

2007

Rob Dekker wordt benoemt tot directeur-bestuurder van St. Joseph. Hij volgt Maria Voets op, die vijf jaar lang leiding gaf aan de woonstichting.

2008

2008

St. Joseph geeft opdracht voor de sloop of renovatie van 101 portiekflats aan de Baandervrouwenlaan en de Baanderherenweg.

2008

2008

Voormalig klooster Sint-Ursula aan de Baroniestraat wordt in oktober eigendom van St. Joseph. Het klooster, dat jarenlang onderdak bood aan de Bracbant Havo, was kort daarvoor verbouwd. Het omvat naast jongerencentrum B-Town ook het Centrum voor Jeugd en Gezin en studentenwoningen.

2009

2009

Officiële start van de nieuwbouw van de wooncomplexen Elisabethsdael en Vinckenrode, op de plek waar jarenlang woonzorgcentrum Emmaus stond. St. Joseph werkt nauw samen met Zorggroep Elde.

2010

Samen met de gemeente Boxtel en Hurks Vastgoedontwikkeling zet St. Joseph de handtekening onder het bouwplan Princenlant in Boxtel-Oost. Architect Adolfo Natalini uit Florence ontwerpt een ellipsvormig gebouw dat plaats biedt aan 98 koop- en huurappartementen.

2011

2011

Oud-minister en Bouwend Nederland-voorzitter Elco Brinkman opent Elisabethsdael en Vinckenrode, twee woonzorgcomplexen die gebouwd werden op de plek van het vroegere ‘bejaardenhuis’ Emmaus.

2012

2012

De vroegere Bracbant-Havo aan het Smalwater in de wijk Breukelen wordt gesloopt. St. Joseph bouwt er met Hendriks-Coppelmans acht huurwoningen en achttien Cello-zorgappartementen. Puin wordt hergebruikt in de wegenbouw, 2Life-Art maakt meubels van houten spanten. Een houten ‘havo-tafel’ staat in het kantoor van de woonstichting.

2013

2013

Op de daken van huurwoningen aan de Eikengaard en Berkengaard worden de eerste zonnepanelen gelegd. Het is een proef van St. Joseph die dat jaar onder de naam ‘Zonnig Huren’ ook van start gaat bij de appartementen aan de Kasteellaan.

2013

2013

Groen licht voor de bouw van 25 zorgappartementen tussen de Nieuwstraat en de Dorpsstraat in Liempde. Het plan Witte School, opgezet door stichting Goed Wonen Liempde en genoemd naar de in 2009 gesloopte school, wordt in september 2014 officieel geopend.

2014

2014

Beeldend kunstenaar en fotograaf Roderik Henderson exposeert levensgrote foto’s van bewoners van Hoogheem. Ze zijn allemaal geportretteerd in de lift. Henderson woonde voor het maken van deze indringende fotoserie enkele maanden in een flat op Hoogheem.

2014

2014

De Huurders Vereniging Hoogheem staat met St. Joseph, de gemeente, Transitie Boxtel en het Wijkorgaan Boxtel-Oost aan de wieg van buurttuin D’n Hof. Bewoners telen er – mede vanwege het gemis van een eigen tuintje – hun eigen groente en fruit in dertien vakken van ongeveer 20 vierkante meter. Enkele weken later opent een buurtmoestuin in Selissenwal.

2014

2014

Directeur-bestuurder Rob Dekker van St. Joseph verzorgt in de wijk Selissenwal een rondleiding voor een delegatie uit de Duitse jumelagegemeente Wittlich. Burgemeester Joachim Rodenkirch laat zich uitgebreid voorlichten over de nieuwbouw rond De Heerewaerde en bezoekt de renovatie- en nieuwbouwprojecten aan het Schild en de Van Randerodestraat.

2015

2015

‘Daar wil ik wonen’. Dat is de naam van de website die St. Joseph samen met collega-corporaties Huis & Erf (Schijndel) en Wovesto (Sint-Oedenrode) lanceert. Het gezamenlijk aanbod van 17.500 huurwoningen is te raadplegen op www.daarwilikwonen.nu.

2015

2015

St. Joseph neemt afscheid van haar kantoor aan de Baroniestraat. In april verhuizen de medewerkers naar een kantoorpand in Princenlant, gelegen aan de Brederodeweg. Het in 1985 geopende kantoor wordt verhuurd aan De Herbergier, een kleinschalige woonvorm voor volwassenen met geheugenproblemen. Het kleinere kantoor op de hoek van de Baroniestraat en de Breukelsestraat wordt verkocht aan notariskantoor Van ’t Hooft & Van Rosmalen.

2015

2015

In Goede Aarde. In deze duurzame woonwijk in Boxtel bouwt Stam & De Koning in opdracht van St. Joseph twintig energiezuinige zonnewoningen. De huurhuizen – de eerste van St. Joseph in deze wijk – worden gebouwd in deelplan Zonnegolven, aan de straten Zonnestraal en Zonnegloren.

2015

2015

St. Joseph realiseert haar eerste project in Haaren. Aan de Langeweg en de Piet Heestersstraat worden in plan Donatus achttien eengezinswoningen gebouwd. De huizen worden gebouw op het voormalig Boerenbondterrein.

2015

2015

Samen met de gemeente Boxtel en de politie wordt strijd geleverd tegen hennepkwekerijen. Het bewijs van de risico’s van illegale hennepteelt is een zolderbrand in de Sint-Willibrordstraat, waarbij omwonenden moeten worden geëvacueerd. St. Joseph is onverbiddelijk als het gaat om hennepteelt of drugshandel.

2016

2016

Woonstichting St. Joseph en stichting Goed Wonen Liempde fuseren op 1 april. In totaal 250 huishoudens in Liempde krijgen persoonlijk bezoek van een medewerker van St. Joseph, die ze verrast met een cadeaubon.

2016

2016

St. Joseph denkt mee met ’t Collectief, een samenwerkingsverband dat De Kleine Aarde opnieuw vorm geeft en bouwt met Heijmans 22 duurzame appartementen. Helicon, Heijmans, SintLucas, Summa College, WSD Groep, Voedseltuin Boxtel en Waterschap De Dommel maken plannen voor het terrein.

2016

2016

De bewoners van woonzorgcomplex Cronenborg in het centrum krijgen in oktober de sleutel. St. Joseph verhuurt in het gebouw aan het Zusterspad – in de schaduw van Elisabethsdael en Vinckenrode – zeventien appartementen voor senioren. Cliënten van Cello beschikken er over 27 kamers en studio’s.

2018

2018

De ‘witte woningen’ aan de Van Hugenpothstraat en de Hendrika van Haeftenstraat in Breukelen maken plaats voor nieuwbouw. In de loop van 2019 worden de 25 eengezinswoningen en 8 appartementen in twee bouwlagen opgeleverd. Alle huizen zijn zogenaamde Nul op de Meter woningen (NOM). De huurhuizen aan de Van Hornstraat en Dufourstraat worden gerenoveerd en eveneens verduurzaamd.

2018

2018

Fuseren! St. Joseph maakt bekend te willen samensmelten met woonstichting Kleine Meierij in Rosmalen. De directeuren Rob Dekker (St. Joseph) en Simon Jansen (De Kleine Meierij) geven een toelichting en pleitten voor het behoud van het ‘dorpse karakter’ van de nieuwe woonstichting.

2018

2018

De Van Coothhoeve maakte jarenlang deel uit van milieueducatiecentrum De Kleine Aarde. In juli neemt St. Joseph de boerderij over van de gemeente Boxtel. In de vernieuwde woonstee is plaats voor een sociale huurwoning en een gemeenschapshuis voor de buurt.

2019

2019

St. Joseph bouwt met Heijmans en de Praktijk van het Ideaal een tijdelijke uitkijktoren bij De Kleine Aarde. Op de nog te bouwen appartementen komt later een permanent uitkijkpunt. Het wordt een ontmoetingsplek om te inspireren en initiatieven van De Kleine Aarde te presenteren.

Reparatieverzoek

Reparatieverzoek

Is er iets kapot in uw woning? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Bel 0411 – 659 111 (ook buiten kantooruren bereikbaar). Of ga naar het klantportaal ‘Mijn St. Joseph’ en plan zelf een afspraak in.

Privacy-instellingen

Wij optimaliseren graag onze website, daarom maken wij gebruik van cookies. Wijzig uw voorkeuren of bekijk ons privacybeleid.

Privacybeleid | Sluiten
Instellingen